Правила

Официални правила за провеждане на кампанията “Спечели чипстърска почивка”
Участниците в кампанията трябва да се запознаят с условията на изложените по-долу официални правила на промоцията (отбелязвани като „Официални Правила“, „Правилата“).

РАЗДЕЛ 1
ВЪЗЛОЖИТЕЛ, ОРГАНИЗАТОР И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА
1.1. Настоящите правила определят реда и условията за провеждане на промоцията “Спечели чипстърска почивка!” (наричана по-долу за краткост „Промоцията“) за продуктите от търговската марка „Chipi chips” и уреждат взаимоотношенията на Организатора на Промоцията с физическите лица, участващи в нея.
1.2. Промоцията, провеждана на chipi.bg и се организира и провежда от агенция „Силвър лайнинг комюникейшънс” ЕООД, ЕИК 204169081, („Организатор“) с Възложител “Интерснак България” ЕООД , ЕИК: 130577464 („Възложител“).
1.3. Възложителят си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет адрес chipi.bg.
1.4. Официалните Правила се прилагат за целия период на провеждане на Кампанията във вида, в който са публикувани на следния интернет адрес: www.chipi.bg .
1.5. Възложителят осигурява наградите за участниците, спечелили от играта - „Спечели чипстърска почивка”.

РАЗДЕЛ 2
СРОК И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА. КОМУНИКАЦИЯ.
2.1. Промоцията се организира и провежда на територията на Република България.
2.2. Промоцията се провежда в периода от 01.10.2019 г. до 23:59 ч. на 30.11.2019 г.
2.3. Организаторът прави провеждането на „Спечели чипстърска почивка” достояние на широката общественост чрез интернет-сайта: www.chipi.bg и в социалната мрежа Facebook на адрес: https://www.facebook.com/chipichipsbg/, както и по други подходящи начини по свое усмотрение.
2.4. Организаторът информира потребителите за правилата и условията за провеждане на Промоцията чрез публикуване на Правилата за участие на интернет страницата на Възложителя: www.chipi.bg


РАЗДЕЛ 3
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОМОЦИЯТА
3.1. В Промоцията имат право да участват само физически лица, които към датата на участието си в нея са навършили 18-­годишна възраст („Участници“).
3.2. В Промоцията не могат да участват лица, работещи на трудов или граждански договор за Възложителя: “Интерснак България” ЕООД и/или за Изпълнителя: „Силвър лайнинг комюникейшънс” ЕООД, както и членове на семействата на всички гореизброени лица (родители, съпрузи и деца).
3.3. Участник в Промоцията е всяко физическо лице, което в периода на Промоцията, е изпълнило настоящите общи условия за участие в промоцията в съответствие с Раздел 4 от настоящите правила.
3.4 Участието не е обвързано с покупка на продукти на „Chipi chips”.

РАЗДЕЛ 4
УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА
4.1. За да участват в Промоцията, лицата, които отговарят на условията по Раздел 3, трябва да влязат на интернет страницата на Възложителя: www.chipi.bg и да изпълнят следните стъпки:

- 1. Да гласуват за една от предложените седмични опции.
- 2. Да се регистрират с имена и телефон;

4.2. Всеки участник има право да гласува само за една от предложените седмични опции, с което участва в седмична томбола за една награда. Подаденият глас дава на участника право на участие в томбола само за конкретната седмица, в която е подаден гласът му.

4.3. Всеки участник може да гласува по веднъж, за една от предложените опции всяка седмица. Всеки участник има право да гласува във всяка една нова седмица от общо 9 (девет), обявени в рамките на периода на Промоцията.

Седмиците, в които ще бъдат предложени нови опции за гласуване, се обявяват, както следва:

Седмица 1: 01.10 - 07.10.2019
Седмица 2: 08.10 -14.10.2019
Седмица 3: 15.10 - 21.10.2019
Седмица 4: 22.10 - 28.10.2019
Седмица 5: 29.10 - 04.11.2019
Седмица 6: 05.11 - 11.11.2019
Седмица 7: 12.11 - 18.11.2019
Седмица 8: 19.11 - 25.11.2019
Седмица 9: 26.11 - 30.11.2019

4.4. За целия период всеки участник в Промоцията може да бъде избран за победител само за не повече от 1 (един) брой награда.

4.5 Участникът е длъжен да подаде своите данни (имена и телефон) след успешно гласуване за всяка една седмица, в която желае да вземе участие, чрез които ще бъде установена връзка с него, в случай че бъде изтеглен като печеливш.


РАЗДЕЛ 5
НАГРАДИ ОТ ПРОМОЦИЯТА
5.1. Потребителите участват в томболата за ваучер за почивка с всеки подаден глас за една от предложените седмични опции. Всеки глас, подаден в рамките на конкретната седмица дава на участника възможност да спечели 1 (една) награда в края на всяка седмица, както са обявени в т. 4.3


5.2. Награди:
9 ваучера за почивка всеки на стойност по 200 лв с ДДС. Почивките се предоставят под формата на ваучер към туристическа агенция Usit Colors с уебсайт https://usitcolours.bg/bg;

5.3. Печелившите се определят на случаен принцип.

5.3.1. Печелившите ще бъдат определяни на случаен принцип чрез автоматична система в края на всяка обявена седмица в рамките на Промоцията, както следва:

Победител в седмица 1 - на 08.10.2019.
Победител в седмица 2 - на 15.10.2019.
Победител в седмица 3 - на 22.10.2019.
Победител в седмица 4 - на 29.10.2019.
Победител в седмица 5 - на 05.11.2019.
Победител в седмица 6 - на 12.11.2019.
Победител в седмица 7 - на 19.11.2019.
Победител в седмица 8 - на 26.11.2019.
Победител в седмица 9 - на 02.12.2019.

5.3.2. Всеки потребител ще разбира дали печели ваучер за почивка в началото на всяка обявена седмица в рамките на Промоцията, следващата седмицата на гласуването.

5.4. Тегленията на всеки победител в края на всяка обявена седмица ще се провеждат в присъствието на 3/три/-членна комисия, с представители служители на Изпълнителя, която ще съставя Протокол за определяне на печелившите.

5.4.1. Победителите от жребиите се обявяват на интернет сайта www.chipi.bg

5.4.2. Участниците могат сами да проверят дали са спечелили награда от Промоцията на интернет-страницата www.chipi.bg в раздел „Печеливши“.

5.4.3 Всеки участник, спечелил почивка ще получи обаждане с информация как да си получи наградата.


РАЗДЕЛ 6
ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ
6.1. Наградите са лични и не могат да бъдат преотстъпвани на трети лица или заменяни за тяхната парична равностойност или за други продукти.
6.2. Участниците, спечелили ваучер за почивка, ще получат обаждане или съобщение на посочения телефонен номер, подаден при регистрацията, в срок от 5 (пет) работни дни от датата на обявяването им на сайта www.chipi.bg, с информация как да си получат наградата.
6.3. В случай че в срока по т. 6.2. спечелилият участник не бъде открит след 3 (три) опита за осъществяване на контакт с него на подадения от него телефонен номер, се счита, че участникът се отказва от наградата си.
6.4. Печелившите участници получават наградите си по куриер в срок от 30 (тридесет) работни дни от изтичане на срока за осъществяване на контакт с тях на посочения от тях пощенски адрес.
6.5. Разходите за куриерски услуги са за сметка на Възложителя.
6.6. Организаторът може да изисква предоставянето и на други доказателства за удостоверяване самоличността на спечелилите участници по своя преценка.
6.6.1. При непредоставяне на необходимите данните за доставка в посочения срок за осъществяване на контакт с печелившия участник, последният губи правото си на получаване на наградата. Ако участникът не бъде открит на адреса в предварително уговореното време между него и куриера, то наградата се връща в офис на куриерската фирма. Наградата ще бъде достъпна в офис на куриерите в рамките на два дни след първото посещение на адреса. Ако печелившият не отиде да вземе наградата си в рамките на тези два дни, то той губи правото си да я получи. Организаторът и Възложителят не носят отговорност за неполучени/недоставени награди при подаден от участника неточен или погрешен адрес, както и в случай, че участникът не отговаря на някое от Условията в Промоцията.
6.6.2. В случай че участникът не потърси наградата си в съответната куриерска служба в срока по т. 6.6.1, счита се, че участникът се отказва от правото си да получи наградата.
6.7. Всички награди от Промоцията не могат да бъдат заменяни от Организатора за паричната им равностойност. Наградите могат да се получат само лично от участника срещу представяне на документ за самоличност и подпис или от надлежно упълномощено лице. Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш участник, предоставил невалиден телефон за контакт или неверен, непълен или неточен адрес за доставка на награди. Организаторът и Възложителят не носят отговорност за забавяне в доставката на награди, причинени от забавяне на доставчици на куриерски услуги.

6.8 Процедура по обжалване и рекламации всеки участник има право да отправи жалба във връзка с настоящата промоция, считано от датата на откриването й (01.10.2019г.) до 14 /четиринадесет/ календарни дни от деня на обявяването на печелившите за всяка обявена седмица в рамките на Промоцията. Срокът се счита спазен, ако датата на изпратения имейл на promo@thedots-agency.com сочи не по-късно от последния ден от срока. Жалбите, изпратени след изтичането на крайния срок, ще бъдат оставяни без разглеждане. Жалбите се подават в писмена форма до имейл адрес promo@thedots-agency.com на Организатора с вписан текст „Жалба”. Жалбата трябва да съдържа името, презимето и фамилията на жалбоподателя, точен адрес на участника, името на промоцията, в която е участвал, телефонът, с който е участвал, самото оплакване с мотивиране/обосноваване и подпис. Жалбата трябва да се подаде от участника или неговия законен представител при малолетен/непълнолетен участник. Жалбите се разглеждат от Организатора в срок от 14 календарни дни от датата на получаването им. При разглеждането им Организаторът прилага правилата на настоящата промоция. Участникът се уведомява за решението на Организатора с имейл, изпратен на имейл адреса, посочен в жалбата, в 14-дневен срок от получаването на жалбата.


РАЗДЕЛ 7
Лични данни
7.1. Условия за ползване и политика за конфиденциалност
7.1.1.С влизането си в тази Интернет страница и използването на информацията, която тя съдържа, Вие декларирате, че сте прочели, разбрали и сте съгласни с настоящите Условия.
7.1.2 Страницата (уеб сайтът) се администрира от “Силвър лайнинг комюникейшънс” ЕООД, ЕИК 204169081 и е създадена с цел организиране на потребителска промоция. „Захарни заводи“АД и “Силвър лайнинг комюникеъшънс” ЕООД си запазват правото да променят съдържанието на страницата (уеб сайта) и настоящите условия без предизвестие.

7.2. Събиране на информация
7.2.1. Администратор на личните данни, предоставени от участниците за участие в Промоцията е “Захарни заводи”, ЕИК 104051737, със седалище и адрес на управление: гр. Горна Оряховица, „Свети Княз Борис I“ 29. Обработващ лични данни за целите на настоящата промоция е “Силвър лайнинг комюникейшънс” ЕООД, ЕИК 204169081.
7.2.2. Доброволното предоставяне на лични данни (име, презиме, фамилия, валиден имейл адрес, адрес за доставка на награда, телефон за връзка) от страна на участниците за целите на Промоцията и предоставянето на информацията, необходима за регистрация в уебсайта promo.zaharnizavodi.com , e необходимо условие за участие в Промоцията (Играта). Участието в Промоцията предполага, че участниците познават и са съгласни с настоящите Официални правила. Предоставените данни ще бъдат използвани в рамките на Играта и с цел идентифициране на печелившите, доставка на наградите и изпълнение на законовите задължения на Организатора съгласно българското данъчно право. След приключване на дейностите по Играта, всички събрани лични данни ще бъдат унищожени.
7.2.3 Личните данни : адрес за доставка, телефон, имейл, снимка ще бъдат съхранявани в рамките на 3 месеца от приключване на промоцията.
7.2.4 Личните данни, събрани с цел издаване на служебна бележка - имена и ЕГН ще бъдат съхранявани до 3 години със счетоводна цел.
7.2.5. Организаторът е предприел необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни на участниците.
7.2.6. Личните данни на регистрираните участници ще бъдат предоставени на Национална агенция по приходите, куриерска фирма за доставка на наградата, снимките ще бъдат публикувани в галерия към играта и ще бъдат достъпни на уникален линк.
7.2.7. Организаторът се задължава да обработва личните данни на регистрираните участници в съответствие със ЗЗЛД, а след 25 май 2018 г. и с Регламент 2016/679, който регулира защитата на физическите лица по отношение обработването на лични данни и свободното движение на такива („Регламентът“). Организаторът се ангажира да не разкрива личните данни или друга информация от конфиденциален характер за участниците на трети лица, които не са обвързани с Промоцията, с изключение на законово предвидените случаи.
7.2.8. Права на участниците по силата на Регламента и ЗЗЛД:
(а) Достъп до личните данни, които се отнасят до тях, след писмено заявление до Организатора.
(б) право на възражение срещу обработването на личните им данни от Организатора, в случай че има законово основание. Основателните възражения се удовлетворяват.
в) Организаторът да коригира, блокира или заличи личните им данни, чието обработване не е в сътоветствие със ЗЗЛД
г) Да поиска от Организатора да уведоми всички трети лица, пред които са били разкрити личните им данни, за всяко коригиране, блокиране и заличаване освен в случаите, когато това е невъзможно.
(д) Право да поискат от Организатора изтриването на свързаните с тях лични данни (Право да бъдат забравени). Ако участник подаде такова искане по време на периода на играта, то със заличаването на неговите данни той престава да участва за спечелване на награда.
7.2.9. Участниците, които искат да упражнят правата си по т. 2.6, участникът трябва да изпрати, лично или чрез упълномощено от него лице, писмено заявление на имейл адрес promo@thedots-agency.com, което съдържа името на участника, телефон за връзка, име на промоцията във връзка, с която са били събрани личните данни, имейл, с който потребителят се е регистрирал в промоцията за идентифициране на съответния участник, описание на искането и предпочитана форма за предоставяне на информацията (при упражняване правото на достъп). Заявлението следва да бъде подписано и да има дата на подаване. При подаване на заявлението от упълномощено лице към заявлението се прилага и нотариално заверено пълномощно. Организаторът може да откаже упражняване на права от участника, ако молбата поставя Организатора в нарушение на задълженията му съгласно приложимите закони, подзаконови актове или кодекс за добри практики.
7.2.10. Приемайки Официалните правила на “Спечели чипстърска почивка!” по силата на чл. 4 от ЗЗЛД - https://www.cpdp.bg/?p=element&aid=373

ДЕКЛАРИРАМ:
(а) Запознат/а/ с целите на обработване на личните ми данни;
(б) Доброволно предоставям личните ми данни
(в) Давам своето доброволно информирано съгласие личните ми данни да бъдат обработвани от Организатора Захарни заводи целите, посочени в тези Официални правила.
(г) Информиран съм, че по реда на т. 2.6. Във всеки един момент мога да оттегля съгласието си за обработването на личните ми данни.
Всеки участник има право да подаде оплакване относно обработването на личните им данни от Организатора до КЗЛД на имейл адрес: kzld@cpdp.bg