Декларация за поверителност

Декларация за поверителност на личните данни на потребителите

1. Условия за ползване и политика за конфиденциалност
1.С влизането си в тази Интернет страница и използването на информацията, която тя съдържа, Вие декларирате, че сте прочели, разбрали и сте съгласни с настоящите Условия.
1.2 Страницата (уеб сайтът) се администрира от “Силвър лайнинг комюникейшънс” ЕООД, ЕИК 204169081 и е създадена с цел организиране на потребителска промоция. „Интерснак България “ЕООД и “Силвър лайнинг комюникеъшънс” ЕООД си запазват правото да променят съдържанието на страницата (уеб сайта) и настоящите условия без предизвестие.

2. Събиране на информация
2.1. Администратор на личните данни, предоставени от участниците за участие в Промоцията е “Интернска България” ЕООД, ЕИК: 130577464 , със седалище и адрес на управление: гр. София бул. “Ситняково” 48. Обработващ лични данни за целите на настоящата промоция е “Силвър лайнинг комюникейшънс” ЕООД, ЕИК 204169081.
2.2. Доброволното предоставяне на лични данни (име, презиме, фамилия, валиден имейл адрес, адрес за доставка на награда, телефон за връзка) от страна на участниците за целите на Промоцията и предоставянето на информацията, необходима за регистрация в уебсайта www.chipi.bg, e необходимо условие за участие в Промоцията (Играта). Участието в Промоцията предполага, че участниците познават и са съгласни с настоящите Официални правила. Предоставените данни ще бъдат използвани в рамките на Играта и с цел идентифициране на печелившите, доставка на наградите и изпълнение на законовите задължения на Организатора съгласно българското данъчно право. След приключване на дейностите по Играта, всички събрани лични данни ще бъдат унищожени.
2.3 Личните данни: адрес за доставка, телефон, имейл ще бъдат съхранявани в рамките на 3 месеца от приключване на промоцията.
2.4 Личните данни, събрани с цел издаване на служебна бележка - имена и ЕГН ще бъдат съхранявани до 3 години със счетоводна цел.
2.5. Организаторът е предприел необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни на участниците.
2.6. Личните данни на регистрираните участници ще бъдат предоставени на Национална агенция по приходите и куриерска фирма за доставка на наградата.
2.7. Организаторът се задължава да обработва личните данни на регистрираните участници в съответствие със ЗЗЛД, а след 25 май 2018 г. и с Регламент 2016/679, който регулира защитата на физическите лица по отношение обработването на лични данни и свободното движение на такива („Регламентът“). Организаторът се ангажира да не разкрива личните данни или друга информация от конфиденциален характер за участниците на трети лица, които не са обвързани с Промоцията, с изключение на законово предвидените случаи.
2.8. Права на участниците по силата на Регламента и ЗЗЛД:
(а) Достъп до личните данни, които се отнасят до тях, след писмено заявление до Организатора.
(б) Право на възражение срещу обработването на личните им данни от Организатора, в случай че има законово основание. Основателните възражения се удовлетворяват.
в) Организаторът да коригира, блокира или заличи личните им данни, чието обработване не е в съответствие със ЗЗЛД
г) Да поиска от Организатора да уведоми всички трети лица, пред които са били разкрити личните им данни, за всяко коригиране, блокиране и заличаване освен в случаите, когато това е невъзможно.
(д) Право да поискат от Организатора изтриването на свързаните с тях лични данни (Право да бъдат забравени). Ако участник подаде такова искане по време на периода на играта, то със заличаването на неговите данни той престава да участва за спечелване на награда.
2.9. Участниците, които искат да упражнят правата си по т. 2.8, трябва да изпратят, лично или чрез упълномощено от него лице, писмено заявление на имейл адрес promo@thedots-agency.com, което съдържа името на участника, телефон за връзка, име на промоцията във връзка, с която са били събрани личните данни, имейл и/или телефон, с който потребителят се е регистрирал в промоцията за идентифициране на съответния участник, описание на искането и предпочитана форма за предоставяне на информацията (при упражняване правото на достъп). Заявлението следва да бъде подписано и да има дата на подаване. При подаване на заявлението от упълномощено лице към заявлението се прилага и нотариално заверено пълномощно. Организаторът може да откаже упражняване на права от участника, ако молбата поставя Организатора в нарушение на задълженията му съгласно приложимите закони, подзаконови актове или кодекс за добри практики.
2.10. Приемайки Официалните правила на “Спечели чипстърска почивка!” по силата на чл. 4 от ЗЗЛД - https://www.cpdp.bg/?p=element&aid=373
ДЕКЛАРИРАМ:
(а) Запознат/а/ с целите на обработване на личните ми данни;
(б) Доброволно предоставям личните ми данни
(в) Давам своето доброволно информирано съгласие личните ми данни да бъдат обработвани от Организатора за целите, посочени в тези Официални правила.
(г) Информиран съм, че по реда на т. 2.8. във всеки един момент мога да оттегля съгласието си за обработването на личните ми данни.
Всеки участник има право да подаде оплакване относно обработването на личните им данни от Организатора до КЗЛД на имейл адрес: kzld@cpdp.bg