Официални правила на играта „Всеки 4ти печели бира Ариана“

Раздел I

Общи разпоредби

1. Тази игра се организира от "Интерснак България" ЕООД с ЕИК 130577464 с търговски адрес 1505 София, бул. Ситняково 48, МОЛ Сердика, Офис сграда, етаж 6
2. Период на Играта: от 20.06.2017 до 31.08.2017г.
3. Участието в играта е обвързано с покупка на продукт, предлаган от организатора.
4. Играта се организира и провежда само на територията на Република България и е отворена за участие на всички дееспособни физически лица, навършили 18 години, с изключение на служители на ИНТЕРСНАК БЪЛГАРИЯ ЕООД и на рекламните агенции взели участие в организирането на играта, както и членове на семействата на посочените по-горе лица (деца, съпрузи, братя, сестри и родители).
5. Участвайки в тази Игра, участниците се ангажират с тези официални правила на играта и приемат, че са задължени да спазват техните разпоредби, както и декларират, че отговарят на изискванията за участие. За „участник“ по смисъла на настоящите официални правила се счита всяко физическо лице, което отговаря на условията за участие, притежава печеливш талон с изписан текст „ПЕЧЕЛИШ! Вземи своя кен срещу този талон“ открит в промоционалните пакети на Чипи чипс с промоционална лента, указваща промоцията, представи и предаде този талон в някой от магазините – наградни центрове за получавне на награда от промоцията, а именно кен бира Ариана 0.5L.

Раздел II

Механизъм на Играта

МЕХАНИЗЪМ: Участието в Играта е свързано съсзакупуване на пакет Чипи чипс с промоционална лента, указваща промоцията. Из всички опаковки с промоционална лента потребителят може да намери в опаковката един от 187 500 печеливши талона, на които е изписан текстът „ПЕЧЕЛИШ! Вземи своя кен срещу този талон“. За да получи своята награда, участникът трябва да представи ипредаде печелившия талон в един от магазините – наградни центрове из цялата страна, срещу който талон ще получи безплатен кен бира Ариана 0.5L. Всеки един от участващите магазини - наградни центрове, ще бъде означен с промоционален плакат или стикер, указващ промоцията и това, че участникът може да получи своята награда, която е безплатен кен бира Ариана 0.5L. Пълният списък на магазините и техните адреси ще бъде публикуван на www.chipi.bg.
6. Продукти, участващи в промоцията: Всички продукти Чипи чипс с промоционална лента, указваща промоцията.

Раздел III

Награди

7. Награден фонд: 187 500 кена бира Ариана 0.5L, които могат да бъдат получени срещу предаване на печеливш талон, намерен в опаковка на Чипи чипс с промоционална лента, указваща промоцията, в който и да е от магазините- наградни центрове в страната.
8. Един печеливш Чипи талон дава право на един кен Ариана 0.5L.
9. Наградата може да се получава само от лица навършили 18 години.

Други

10. Не се допуска размяна на талони или награди за пари и други алтернативи.
11. Участвайки в тази Игра, всеки участник приема настоящите Официални Правила и се задължава да спазва техните условия и разпоредби, както и декларира, че е навършил 18 години и че не е служител на ИНТЕРСНАК БЪЛГАРИЯ ЕООД или на рекламни агенции взели участие в организирането на играта, както и не е член на семействата на някои от горните лица (деца, съпрузи, братя, сестри и родители).
12. За да бъдат избегнати всякакви съмнения, след крайната дата на промоцията промоционални опаковки могат да се предлагат на пазара в България до изчерпване на количествата, но Оргaнизаторът няма да носи отговорност за предоставяне на награди.
13. Настоящите Официални правила на Играта ще бъдат достъпни в интернет на страницата на www.chipi.bg за целия период на промоцията.
Организаторът си запазва правото по всяко време да допълва и/или променя настоящите Официални правила на играта, като промените влизат в сила след оповестяването им на: www.chipi.bg. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това публично в случай, че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства, като в тези случаи не се дължи компенсация на участниците.
14. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, при изтичането на срока на Играта или по други подобни поводи.
15. Организаторът не носи отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на имущество или на участник по време на участието му в настоящата игра.
16. Евентуално възникнали спорове между Организатора и участниците в нея се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие спорът се решава от компетентните съдилища в гр. София.

За контакти с организатора на Играта тел: 02/948 69 69

Наградни центрове